Shaip doet er alles aan om deze website actueel en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef aan waar op de website u de informatie leest. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: marketing@shaip.com.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Shaip via deze website, aanvaardt Shaip geen aansprakelijkheid.

Het gebruik van de website en al zijn componenten (inclusief forums) is onderworpen aan gebruiksvoorwaarden. Alleen al het gebruik van deze website impliceert de kennis en de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Antwoorden en privacyvragen die per e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat je uiterlijk binnen 1 maand een reactie van ons kunt verwachten. Bij complexe aanvragen laten we je binnen 1 maand weten of we maximaal 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die je ons verstrekt in het kader van je reactie of verzoek om informatie zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Shaip zal alles in het werk stellen om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik. Shaip zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Shaip aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Op producten of diensten aangeboden door derden zijn de toepasselijke algemene voorwaarden van die derden van toepassing.

Onze medewerkers stellen alles in het werk om de toegankelijkheid van onze website te waarborgen en continu te verbeteren. Ook voor mensen die vanwege een beperking speciale software gebruiken.

Deze website is daarom gebouwd volgens de WCAG 2.1 level AA richtlijnen. Deze richtlijnen zijn internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij Shaip.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van Shaip, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Neem bij vragen of problemen met de toegankelijkheid van de website gerust contact met ons op.